Uitnodiging

voor de openbare verdediging van het proefschrift

Ernstig geluk
een model voor de analyse van waardenhiërarchieën in theatergebruik


De plechtigheid is in verband met Corona-maatregelen verschoven naar:

Donderdag 9 juli 2020 om 16.15 uur

In het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen
Broerstraat 5
9712 CP Groningen

De receptie vindt, zo mogelijk, direct na afloop plaats in de Spiegelzaal in hetzelfde gebouw.
Houd deze website in de gaten voor actuele informatie!Actuele informatie

Inmiddels is duidelijk dat bij de verdediging van het proefschrift en de aansluitende receptie 30 personen aanwezig mogen zijn. Dat betekent dat er plek is voor slechts 18 gasten. Antine heeft er voor gekozen om die plekken aan directe familie en officiële genodigden te geven. De uitnodigingen daarvoor zijn op naam verstuurd.

Vrienden, collega’s en anderen zijn uitgenodigd voor de avond. Tussen 20.00 en 22.00 uur is er namelijk een tweede receptie gepland op het terras van restaurant Zondag in het Noorderplantsoen. Vergeet niet je aan te melden! We zijn verplicht een lijst van aanwezigen aan te leveren, want ook hier is sprake van een maximum aantal bezoekers. Als het te druk wordt, zal er gewerkt worden met tijdslots. Daarover krijg je vantevoren bericht.

We zien je graag op 9 juli!

NB De deadline voor aanmelding is 25 juni!


Vragen?

Neem contact op met een van de paranimfen Hanka Otte of Anno Pander via het emailadres: promotie.antine@gmail.comReisinformatieHet Academiegebouw bevindt zich in het centrum van Groningen, op in dikke tien minuten lopen.
Parkeren kan aan de rand van het centrum, bijvoorbeeld in parkeergarage Ossenmarkt, Spilsluizen 25, 9712 NR Groningen linkCadeau

Antine is al meer dan 25 jaar lid van Amnesty International en maakt zich juist in deze Corona-tijden zorgen om de uitholling van democratische principes en de aantasting van mensenrechten waarmee dat gepaard gaat. Ze vraagt u daarom om als cadeau een bedrag te doneren aan Amnesty of een lidmaatschap van 10 Euro per jaar te nemen.


donatie Amnesty International

Mocht u haar toch een persoonlijk cadeau willen geven, dan ontvangt ze graag leestips.
Antine drinkt niet. Flessen wijn zijn daarom voor de paranimfen! ;-)


Korte samenvatting proefschrift

Sinds de bezuinigingen in de culturele sector als gevolg van de recessie en veranderende opvattingen is de waarde van kunst een veelbesproken onderwerp. De focus ligt vaak op de maatschappelijke waarde van kunst en, breder, cultuur. Cultuur, en kunst als deelgebied daarvan, vervullen een veelheid aan waarden, die zowel intrinsiek als extrinsiek van aard zijn. Betekenisgeving speelt daarbij een belangrijke rol: Kunst geeft zin doordat het iets zegt over wat waardevol wordt gevonden in het leven en hoe er tegen de wereld wordt aangekeken. Maar hoe krijgen dit soort betekenisgevingsprocessen vorm in de praktijk? En hoe zijn ze te analyseren? Deze probleemstelling die centraal staat in deze studie.

Door uit te gaan van theatergebruik als een betekenisverleningsproces is een verbinding tot stand gebracht tussen de kenmerkende eigenschappen van het theatrale event, de waarden die het genereert en de wisselwerking met belangrijk geachte levensdoelen ofwel persoonlijke motivationele waarden. Daarmee is het mogelijk geworden om de waarden die theatergebruik vertegenwoordigen te beschrijven en met elkaar in verband te brengen in de vorm van een waardenhiërarchie. Het middel-doel-keten-model voor theatergebruik dat het resultaat van de studie is, biedt handvatten voor de analyse van het betekenisverleningsproces dat zich tijdens en na de voorstelling en de directe sociale context ervan afspeelt. Dit onderzoek biedt daardoor een instrument voor publieksonderzoek dat op basis van verdere toetsing aangescherpt en doorontwikkeld kan worden. Het analysemodel biedt ook de mogelijkheid om te analyseren op welke manier het theatrale event de Het betekenisgevingsproces dat zich tijdens het theatrale event voordoet, leidt, zo is duidelijk geworden, tot een veelkleurig palet van met elkaar samenhangende waarden die gekleurd worden door het proces van zintuiglijk ervaren, interpreteren en emotioneel waarderen.

Ben je geïnteresseerd in de digitale versie van het proefschrift, stuur ook dan een mailtje naar antine.zijlstra@gmail.com


Serious Happiness
Towards a model for the analysis of value hierarchies in theatre use

Since the cutbacks in the cultural sector as a result of the recession and changing views, the value of art has been a hot topic. In most cases, we focus on the social value of art and, in a broader sense, culture. Culture, which encompasses art, fulfils a multitude of values, both intrinsic and extrinsic. Meaning-making plays an important role in this: Art gives meaning because it says something about what we value in life and how we view the world. But how do these kinds of meaning-making processes take shape in the real world? And how can they be analysed? This is the problem definition that underpins this study.

By defining theatre use as a process of meaning-making, a connection is created between the characteristic attributes of the theatrical event, the values it generates, and the interaction with important life goals or human or basic motivational values. This makes it possible to describe the values of theatre use and to connect them in the form of a value hierarchy. The means-end chain model for theatre use, which is the result of this study, offers tools for the analysis of the meaning-making process that takes place during and after the performance and its direct social context. As a result, this study has delivered an instrument for audience research that can be refined and further developed based on further testing.

The analysis model also offers the possibility to analyse the way the views of users are questioned by the theatrical event and encourages them to think about their existing views. It has become clear that the meaning-making process which takes place during the theatrical event leads to a multi-coloured palette of connected values that are coloured by the process of sensory experience, interpretation and emotional valuation.